Beiträge

2018 Dezember Zauberflöte
2018 Deutsche Oper Klasse 6b
Sept. 2018 Klettern
2018 Kletterpark Klasse 6b
2018 Wandbild
2018 Wandbild Profilkurs
2018 Pflanzenpflege
2018 Sealife Klasse 5b
2018 Klassenfahrt der Klasse 5b
2018 Profilkurs
2018 Inspirationen für den Profilkurs Kunst
2018 Spinnenprojekt Klasse A5
2018 Exkursion in den Spreewald Klassenstufe 5
2018 Bibliotheksbesuch Klasse 3b